• info@jeypezeshk.ir
  • 0313-111111111

در طی سالهای مختلف ویروس کرونا تکامل یافته است

بیماری کرونا ویروس 2109 (COVID-19) که با ویروس سندروم حادتنفسی2 (SARS-CoV-2) ایجاد شده‌است، یک نگرانی بین المللی در زمینه بهداشت عمومی است. با این حال، هنوز اختلافاتی در مورد منشا این ویروس و میزبان حدواسط آن وجود دارد. در اینجا ما کشف کردیم که ویروس کرونا جدید ارتباط نزدیکی با کرونا ویروس های به‌دست‌آمده از پنج حیوان وحشی شامل سه گونه سیوت، سیوت نخلی نقابدار (Paguma larvata)، سیوت نخلی آسیایی (Paradoxurus hermaphroditus) و  گونه دیگری از سیوت و دو گونه خفاش، نعل اسبی سینکوس (Rhinolophus sinicus)  و بینی برگه ای سه دندانه ای (Aselliscus stoliczkanus)، دارد که در یک انشعاب در درخت فیلوژنتیک بودند. با این حال، هومولوژی ژنگان (genome) و ORF1a  نشان می‌دهد که این ویروس جدید همانند ویروس مشتق‌شده از این پنج حیوان نیست، در حالی که ویروس بالاترین هومولوژی را با کرونا ویروس خفاشRaTG13 دارد.

پیام بگذارید